کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
به منظور نیل به اهداف مطروحه در آئین نامه کمیته کشوري اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي و تاکید بر رعایت جنبه هاي شرعي ، حقوقي و اخلاقي در پژوهشهاي علوم پزشکي ، کمیته هاي منطقه ای اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ، درماني و یا مراکز تحقیقاتي در سراسر کشور ، تشکیل مي گردد.رئیس دانشگاه ، رئیس کمیته دانشگاهی  اخلاق است. کمیته دانشگاهی شامل ۹ عضو حقوقی و حقیقی با ترکیب ذیل است که احکام آنها توسط رئیس دانشگاه صادر میشود و به مدت ۳ سال دارای اعتبار و قابل تمدید میباشد:
۱- رئیس دانشگاه یا مرکز تحقیقاتي
۲- معاون پژوهشي دانشگاه یا مرکز
۳- یکي از مدرسین اخلاق پزشکي و با اساتید مرتبط
۴- مسئول یا مشاور امور حقوقي
۵- یک نفر اپیدمیولوژیست و یا متخصص آمار حیاتي
۶- یک نفر از علماء مذهبي مسلط به مسائل فقهي و آشنا با موازین حقوقي و پزشکي
۷- یکي از محققین برجسته در علوم پزشکي
تبصره ۱- رئیس دانشگاه یا مرکز بعنوان رئیس و معاون پژوهشي ایشان بعنوان دبیر کمیته انتخاب میشوند . دبیر کمیته وظیفه سرپرستي و نظارت بر امور دبیرخانه کمیته را بر عهده دارد.
تبصره ۲- اعضایکمیته دانشگاهی بنا به پیشنهاد معاون پژوهشي دانشگاه یا مرکز تحقیقاتي و با حکم رئیس دانشگاه به مرکز مربوطه به مدت سه سال به عضویت کمیته منصوب میشوند.
تبصره ۳- آن دسته از مراکز تحقیقاتي که آمادگي تشکیل چنین کمیته اي را ندارند ضرورت دارد که مجوز اخلاقي طرحهاي خود را از کمیته دانشگاهي منطقه جغرافیایي خود دریافت نمایند.
شرح وظایف و محدوده اختیارات کمیته منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي
۱- بررسي طرحهاي تحقیقاتي علوم پزشکي از حیث ملاحظات شرعي ، حقوقي و اخلاقي از قبیل : رضایت آزمودني ، رعایت حقوق و آزادي آزمودني ، حفظ آزمودني از خطرات احتمالي تحقیق ، رعایت رازداري ، مراعات حقوق همکاران ، استفاده صحیح از اطلاعات ، حفظ ارزشهاي اسلامي در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق و ...
تبصره ۱- در صورتیکه هر یک از اعضاء کمیته منطقه اي بعنوان مجري یا همکار در طرحهاي پژوهشي مطرح باشند در جلسه مربوط به ارزیابي طرح مذکور در کمیته حق رای ندارند ، در اینصورت راي اکثریت مطلق سایر اعضاء ملاک اعتبار است.
تبصره ۲- جلسات کمیته منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي با حضور دو سوم اعضاء رسمیت مي یابد.
۲- ارسال نسخه اي از طرحهاي تحقیقاتي ملي مصوب در هر کمیته به کمیته کشوري اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي جهت نظارت
۳- اجراي مصوبات و بخشنامه هاي کمیته کشوري و اعلام آن به محققین آن دانشگاه یا مرکز و منطقه زیر نظر

۴- طرح و بررسی شکایات محققین و رسیدگی و تصمیم گیری جهت ..... و اعلام نتیجه
۵- انجام سایر امور محوله از سوي کمیته کشوري اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي یا رئیس دانشگاه یا رئیس مرکز تحقیقاتي در حیطه شرح وظایف کمیته ها

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه