گروه هدف : کارشناس شاغل در حوزه معاونت پژوهشی

زمان برگزاری :نوزذهم شهریور ماه لغایت بیست ویکم ۱۳۹۶ شروع ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲

مکان برگزاری : بال جنوبی دانشکده بهداشت طبقه دوم( سالن کامپیوتر )

جهت ثبت نام به روی لینک مربوطه کلیک نمائید.

گارکاه نرم افزاز SPSS

 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir