گروه هدف : کارشناس شاغل در حوزه معاونت پژوهشی

زمان برگزاری :نوزذهم شهریور ماه لغایت بیست ویکم ۱۳۹۶ شروع ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲

مکان برگزاری : بال جنوبی دانشکده بهداشت طبقه دوم( سالن کامپیوتر )

جهت ثبت نام به روی لینک مربوطه کلیک نمائید.

گارکاه نرم افزاز SPSS