دوره آموزش کتابدار بالینی

منطقه ۷ آمایشی کشور(شهر اصفهان)

Clinical Librarian Training Course

زمان :

۱۲ الی ۱۳بهمن ماه ۱۳۹۵

مکان :

سالن شورای معاونت پژوهشی وفناوری طبقه سوم

ادامه مطلب

گارکاه آموزشی کتابدار بالینی