روه هدف : کارشناس شاغل در حوزه معاونت پژوهشی

زمان برگزاری : ششم شهریور ماه لغایت هشتم ۱۳۹۶ شروع ساعت ۸ صبح لغایت ۱۱

مکان برگزاری : سالن شو رای معاونت پژوهشی وفناوری

جهت ثبت نام به روی لینک مربوطه کلیک نمائید.

گارکاه نرم افزاز SPSS