۱برگزاری کارگاههای مرتبط با پژوهش در دانشکده ها

۲-درخواست صدور گواهی به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

۳-تایید، امضاء و ثبت گواهی های شرکت کنندگان و مدرسین کارگاه ها

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه