قابل توجه اعضاء محترم هیأت علمی، پژوهشگران

گارکاه آموزشی نگارش و انتشار مقالات علمی

زمان : تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹  لقایت ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

محل برگزاری : مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

فایل پیو ست

گارکاه آموزشی نگارش و انتشار مقالات علمی

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه