قابل توجه اعضاء محترم هیأت علمی، پژوهشگران

گارکاه آموزشی نگارش و انتشار مقالات علمی

زمان : تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹  لقایت ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

محل برگزاری : مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

فایل پیو ست

گارکاه آموزشی نگارش و انتشار مقالات علمی

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

شماره تماس: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

            E-mail: research@mui.ac.ir