روز ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ ساعت ۸ صبح جلسه قرار دا د نرم افزار پژو هشیار در سالن شورای معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه برگزار شد و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه قرارد اد نرم افزار پژوهشیار دانشگاه

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه