روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۷.۳۰ دقیقه صبح بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی طرح های بالینی در سالن شورای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تشکیل شد. در این جلسه در خصوص دو مورد از طرحهای سفارشی مربوط به روند قبلی بررسی های لازم صورت گرفت.

بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی طرح های بالینی

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه