مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی نظام سلامت در وزارت بهداشت(http://chhrrs.behdasht.gov.ir)اقدام به برگزاری فراخوان طرحهای پژوهشی در راستای ۱۲ اولویت اعلام شده خود در این حوزه به همراه شرح خدمات مورد نیاز در هر کدام از اولویتها، مقدار حداکثر بودجه ی قابل تخصیص و مدت زمان تعیین شده برای اجرای پروژه نموده است. پژوهشگران علاقمند می توانند تا ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۷ فرم پروپوزال تکمیل شده مرکز را جهت بررسی به ایشان ارائه نمایند. اطلاعات تکمیلی از سایت مربوطه قابل دستیابی است.

فراخوان طرحهای پژوهشی مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی نظام سلامت وزارت بهداشت

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه