خبردرگذشت آقای علیرضا عبدیزدان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند،این واقعه دردناک رابه خانواده محترم ایشان و جامعه دانشگاهی تسلیت عرض نموده و برای آن جوان ناکام علو درجات وبرای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواهانیم .

در گذشت جانسوزدانشجوی عزیزآقای علیرضا عبدیزدان

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه