روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه از ساعت ۷.۴۵ دقیقه صبح، بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی طرح های بالینی در سالن شورای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تشکیل شد. در این جلسه یک پروپوزال ارجاع شده از کمیته محترم Anchorاخلاق به شورا مورد بررسی قرار گرفته و به ادامه بررسی راهکارهای مرتبط با آیین نامه پپیشنهادی شورا جهت ارتقا پژوهشهای بالینی پرداخته شد. هم چنین درخواستهای مجریان چند طرح مصوب قبلی مطرح شد.

بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی طرح های بالینی

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه