۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۱، جلسه شورای پژوهشی مدیریت توسعه وارزیابی تحقیقات دانشگاه در سالن کنفرانس معاونت پژوهشی وفناوری تشکیل شد. و در خصوص دستور جلسه بحث و تبادل نظر انجام گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

هفدهمین جلسه شورای پژوهشی مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه

شاخ غول

بانی شو

کندو

بینشانه