اولین جلسه شورای پژو هشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه درسال ۹۷ در سالن شورای معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه  تشکیل شد و تصمیمات لازم در خصوص مشکلات کمیته دانشجویی و فراخوان اول طرحهای تحقیقاتی دانشجویی اتخاذ گردید.

برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی ۱۳۹۷

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه