دومین جلسه شورای پژو هشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ در سالن شورای معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه  تشکیل شد. دراین جلسه که تعدادی از دبیران و سرپرستان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده‌ها شرکت داشتند مشکلات موجود در کمیته‌ها مطرح و در برخی از موارد راه‌حل‌هایی نیز ارائه گردید.

دومین جلسه کمیته دانشجویی با معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه