سومین جلسه شورای پژو هشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۳ در سالن شورای معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه  تشکیل شد دراین جلسه که تعدادی از دبیران و سرپرستان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده‌ها شرکت داشتند در خصوص ارائه گزارش عملکردی که کمیته ها باید ارائه دهدند وتکمیل اطلاعات بر روی سایت کمیته تحقیقات دانشجویی بحث گردید .

سومین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجوئی

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه