دومین و سومین جلسه شورای پژوهشی طرح های بالینی در ساعت ۷:۴۵ تاریخ های ۱۷و ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در سالن شورای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تشکیل شد. در این جلسات چند طرح دیگر از فراخوان جدید مورد بررسی قرار گرفت.

دومین و سومین جلسه شورای پژوهشی طرح های بالینی

شاخ غول

بانی شو

حلقه های گفت و گو

 

بینشانه