امور اداری ، مالی و پشتیبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

          امور عمومی                                                                                              حسابداری

         فناوری اطلاعات                                                                                          جمعدار امین اموال

         دبیرخانه                                                                                                   انبار

         تدارکات

         منابع انسانی   

         آمار

        روابط عمومی

        امور رفاهی

 

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶