امور اداری ، مالی و پشتیبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

          امور عمومی                                                                                              حسابداری

         فناوری اطلاعات                                                                                          جمعدار امین اموال

         دبیرخانه                                                                                                   انبار

         تدارکات

         منابع انسانی   

         آمار

        روابط عمومی

        امور رفاهی