هدف: رشته شغلی های :

کارشناس وکمک کارشناس ( امور پژوهشی ، انتشارات ، روابط بین الملل ، ارتباط دانشگاه با صنعت وکارشناس آمار شاغل در معاونت پژوهشی )

مکان برگزاری:یک روز قبل از برگزاری کارگاه از طریق لینک آموزش کارکنان اعلام میگردد.

زمان برگزاری:۹۴/۱۱/۱۹ ساعت ۸ لغایت ۱۴

ثبت نام از طریق لینک آموزش کارکنان