فلوچارت گردش کار

فلوچارت گردش کار مرکز کارآزمایی بالینی 

دستورالعمل ها

دستورالعمل های مرکز کارآزمایی بالینی

فرم ها

 نمونه فرم های مرکز کارآزمایی بالینی

چک لیست نظارت بر کارآزمایی بالینی      دریافت فایل

چک لیست گزارش بالینی      دریافت فایل

فرم طرح پیشنهاد ارزیابی بالینی      دریافت فایل