فلوچارت گردش کار

فلوچارت گردش کار مرکز کارآزمایی بالینی 

دستورالعمل ها

دستورالعمل های مرکز کارآزمایی بالینی

فرم ها

 نمونه فرم های مرکز کارآزمایی بالینی

دستورالعمل های مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

           ۱. دستورالعمل اخذ مصوبه کمیته اخلاق     دریافت فایل

           ۲. راهنمای ارزیابی بالینی                      دریافت فایل  

           ۳. دستورالعمل نظارت بر کارآزمایی بالینی در طرح/ پژوهش های تحقیقاتی        دریافت فایل 

           ۴.روش اجرایی استاندارد برای پژوهشگران بالینی      دریافت فایل