آشنایی و کار با نرم افزار Mendeley

  • ۱۳ مهر, ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۴

عنوان کارگاه: آشنایی و کار با نرم افزار Mendeley

گروه هدف:کارشناسان امور پژوهشی/ کارشناس واحد انتشارات شاغل در معاونت های پژوهشی دانشگاه

محل برگزاری: دانشکده بهداشت بال جنوبی

زمان برگزاری کارگاه:چهارشنبه ۱۷ مهرماه ۹۸ -ساعت ۱۲-۸

ثبت نام: سایت معاونت تحقیقات و فناوری/ ۱۳ لغایت ۱۵ مهر ۹۸

پیش آزمون: ۹۸/۷/۱۶ساعت ۱۷-۱۳

پس آزمون و ارزشیابی: ۹۸/۷/۲۸ ساعت ۱۷-۱۳