معرفی اعضاء کمیته

 

 

۱ آقای دکتر مهدی نعمت بخش رئیس کمیته آموزش کارکنان معاونت پژوهشی و فناوری
۲ آقای مجید رجبی رابط آموزش کارکنان معاونت پژوهشی و فناوری
۳ آقای محمدجواد آل مختار عضو کمیته آموزش کارکنان مدیریت توسعه آموزش و بهسازی منابع انسانی
۴ آقای علیرضا شیرانی رابط آموزشی مراکز تحقیقاتی
۵ خانم میترا ابرقوئیان رابط آموزشی کتابخانه های دانشگاه
۶ خانم مریم مروی رابط آموزشی مدیریت توسعه و فناوری
۷ خانم نوشین محمدی فر رابط آموزشی مراکز پژوهشی
۸ خانم سارا آرتی رابط آموزشی مدیریت امور پژوهشی
۹ خانم اعظم شیرانی رابط آموزشی واحدهای علم سنجی و انتشارات
۱۰ خانم زهرا امامی رابط آموزشی روابط بین دانشگاهی و بین الملل