۱. ايجاد بستر مناسب براي شکوفایی، رشد و اعتلاي علمي و پژوهشي دانشجويان و تربيت پژوهشگران و مديران آينده كشور

۲. نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان

۳.  توانمند سازی دانشجویان در  زمینه پژوهش از طريق شيوه هاي مختلف آموزش نظری و عملی

۴. ترويج و ارتقاي مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجويان دانشگاه

۵.ايجاد زمينه مناسب به منظور حمايت هاي مادي و معنوي دانشگاه از فعاليت هاي علمي دانشجويان

۶.بهبود رابطه علمي پژوهشی اساتيد و  دانشجويان