ساختار کمیته هاي منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي:

کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تشکیل میشود و وظیفه  تشکیل و نظارت بر کمیته های سازمانی اخلاق را به عهده دارد.صلاحیت کمیته های دانشگاهی اخلاق شامل رسیدگی به اعتراض به مصوبات کمیته های سازمانی ، رسیدگی به طرحهای مرتبط با شبیه سازی ، سلولهای بنیادی و مطالعات بین المللی است.

 

اهداف کلی

۱- رعایت موازین شرعي، حقوقي و اخلاقي در تمامي پژوهشهاي اپیدمیولوژیک، بالیني و علوم پایه و تحقیقات نظام بهداشتي - درماني

۲- مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالي ناشي از تحقیق

۳- حفظ حقوق آزمودني، پژوهشگر و سازمان مجري پژوهش و حفظ ارزشهاي اسلامي در انتخاب موضوع و روند انجام تحقيق

۴- پیشگیري از اجراي طرحهاي تحقیقاتي مغایر با موازین اخلاق اسلامي و اخلاق ملي که ممکن است توسط محققین (اعم از داخلي و خارجي ) در داخل کشور به اجرا در آید.

۵- ترویج فرهنگ استفاده از مشاورين اخلاقي و حقوقي در برنامه هاي تحقیقاتي

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶