بازدید از بیمارستان کاشانی به عنوان عرصه عملکرد دانشکده توانبخشی به مناسبت آذر ماه پژوهش

  • ۲۷ نوامبر, ۲۰۱۹ - ۱۶:۱۹

با توجه به شعار امسال معاونت تحقیقات و فناوری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه که "پژوهش را به عرصه ببریم "، معاون تحقیقات و فناوری و اساتید دانشکده توانبخشی ۵ آذرماه مهمان تیم تحقیقاتی سکته مغزی در بیمارستان آیت الله کاشانی بودند. هدف از این دیدار که در فضایی علمی برگزار شد مطرح شدن مشکلات تیم سکته مغزی در اجرای فرآیند درمان و توانبخشی بیماران سکته مغزی و ایجاد زمینه تحقیق و یافتن مسیر حل مشکلات توسط اساتید و صاحب نظران دانشکده توانبخشی بود.