صبح روز شنبه ۲۲ دیماه، معاون علم و فناوری ریاست جمهوری در سفر به اصفهان، به همراه رییس دانشگاه ، معاون تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین، از مرکز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بازدید نمودند.
گفتنی است مرکز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ‌۸ هسته فناوری تشکیل شده است.
شایان ذکر است پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی، با حضور معاون علم و  فناوری ریاست جمهوری افتتاح خواهد شد.