۱-      جمع آوری مستندات کمیته تحقیقات دانشجویی از دانشکده ها. شامل: (کارگاههای برگزار شده، نشریات تالیف شده، کنگره های برگزار شده، طرحهای تحقیقاتی، شرکت در کنگره ها و ...)

۲-     جمع آوری مقالات مربوط به دانشجویان از سایتهای مربوطه و دسته بندی آنها

۳-     ارائه گزارش به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و یا ارسال مدارک و مستندات جهت بررسی در جشنواره رازی