یکشنبه ۲ دیماه ساعت ۱۰صبح جلسه شورای پژوهشی دانشگاه با حضورمعاون محترم تحقیقات وفناوری واعضاء محترم شورا در سالن کنفرانس معاونت تحقیقات وفناوری برگزارشد. ضمن ارائه گزارش رویدادهای آذرماه پژوهش در دانشگاه و تقدیر وتشکر از دست اندر کاران ، به بحث وتبادل نظر پیراموان مسائل پژوهشی پرداخته شد.