در این جلسه ضمن ارایه گزارش اعضاء از روند کارهای انجام گرفته، بارأی اعضاء شعار امسال هفته پژوهش " پژوهش پاسخگو Accountable research" نامگذاری گردید.