رویداد پژوهشی بانی شو با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاون محترم تحقیقات وفناوری،  اعضای محترم هیات علمی ، دانشجویان  و کارشناسان پژوهشی در مرکز همایش های دانشگاه  برگزار گردید .