زمان برگزاری شنبه ۹۷/۱۰/۲۹
گروه اول از ساعت ۸ لغایت ۱۰
گروه دوم از ساعت ۱۰:۳۰ لفایت ۱۲:۳۰
محل برگزاری کتابخانه مویدالاطبا
گروه هدف: همکاران شاغل در معاونت های پژوهشی ،همکاران کتابدار شاغل در دانشگاه

برگزار شد.

 

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶