زمان برگزاری شنبه ۹۷/۱۰/۲۹
گروه اول از ساعت ۸ لغایت ۱۰
گروه دوم از ساعت ۱۰:۳۰ لفایت ۱۲:۳۰
محل برگزاری کتابخانه مویدالاطبا
گروه هدف: همکاران شاغل در معاونت های پژوهشی ،همکاران کتابدار شاغل در دانشگاه

برگزار شد.