کارگاه شناسایی سرقت علمی و ابزارهای موجود

زمان: روز سه شنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه

مکان: سالن کنفرانس حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

دارای امتیاز توانمندسازی برای اعضای هیات علمی و ارائه گواهی به کارشناسان و دانشجویان

هزینه ثبت نام مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد که در تاریخ برگزاری کارگاه در محل کارگاه دریافت می گردد.