جلسه شورای پژوهشی مدیریت وتوسعه ارزیابی تحقیقات دانشگاه

  • ۲۲ اکتبر, ۲۰۱۸ - ۱۱:۴۰

صبح  روز یکشنبه  مورخ ۹۷/۷/۲۹، جلسه شورای پژوهشی مدیریت توسعه وارزیابی تحقیقات دانشگاه در سالن کنفرانس معاونت پژوهشی وفناوری تشکیل شد. و در خصوص دستور جلسه بحث و تبادل نظر انجام گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.