داروی سیلیمارین در تنظیم سیستم ایمنی بدن نقش دارد.

  • ۲۴ فوریه, ۲۰۲۰ - ۱۱:۴۳

بیماری مالتیپل اسکلروزیز یک بیماری خودایمنی است که عوامل مختلف محیطی و ژنتیکی در ایجاد آن نقش دارند. سیلیمارین یک ماده طبیعی است که با داشتن حداقل عوارض جانبی میتواند بهعنوان مکمل درمانی بیماریهای خودایمن بررسی شود. در مطالعه‌ای به بررسی اثر سیلیمارین بر تکثیر و عملکرد سلول های تنظیمی سیستم ایمنی بدن جدا شده از نمونه بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیز در شرایط آزمایشگاه انجام شد، بیمارانی که بهتازگی بیماری آنها تشخیص داده بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان داد، سیلیمارین میتواند در تنظیم سیستم ایمنی بدن و به‌عنوان مکمل دارویی در کنار سایر داروهای تنظیم کننده سیستم ایمنی استفاده شود.