نام و نام خانوادگی:  دکتر یوسف قیصری       

 

شماره تماس:      ۰۳۱۳۷۹۲۳۰۶۱           

شماره نمابر:                     

 

آدرس پست الکترونیکی:

ygheisari@gmail.com

کارشناس :

اعظم شیرانی   

  zshirani63@gmail.com

تلفن :۳۷۹۲۳۰۳۵