این پروژه در اول خردادماه ۱۳۹۷ با تشکیل کارگروه ( پژوهشیار بالینی متشکل از دکتر ایمان ادیبی، خانم ها دکتر فیروزه زارع فراشبندی، مریم اقبالی، اطهر امید، ندا توکلی و میرمقتدایی) در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به پیشنهاد معاون وقت خانم دکتر شقایق حق جوی جوانمرد افتتاح شد.