این پروژه در اول خردادماه ۱۳۹۷ با تشکیل کارگروه ( پژوهشیار بالینی متشکل از دکتر ایمان ادیبی، خانم ها دکتر فیروزه زارع فراشبندی، مریم اقبالی، اطهر امید، ندا توکلی و میرمقتدایی) در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به پیشنهاد معاون وقت خانم دکتر شقایق حق جوی جوانمرد افتتاح شد.

 

                              

 

 

 

 

 

 

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶