با عنایت به برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و نیز بند ۶ بیست و سومین جلسه شورای سیاستگذاری کتابخانه های دانشگاه مبنی بر اختصاص صفحه اینترنتی کتابخانه های بیمارستانی،سایت کتابخانه مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء(ع)، شهید بهشتی،امام حسین(ع)،الزهرا(س)،خورشید ،امام موسی کاظم (ع) ، فیض ؛ کاشانی ، امین،چمران و فارابی راه اندازی شد.