سه شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۴ بعد ازظهر " رویداد آشنایی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه" با حضور سرپرستان، دبیران و اعضای کمیته های تحقیقات دانشکده ها در ساختمان آفرینش برگزار شد. در ابتدای برنامه دکتر قیصری، سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه ضمن اظهار خوشحالی از برگزاری این رویداد اظهار نمود:  امروزه یکی از نیازهای مبرم دانشگاه ها ایجاد ارتباط و گفتمان بین دانشکده ای می باشد. در ادامه برنامه کلیپی در خصوص فعالیت های کمیته های پژوهشی پخش گردید و در بخش دوم برنامه، مسابقه ای تحت عنوان دفاع سه دقیقه ای برگزار شد که از هر دانشکده یک نفر از طرح های تحقیقاتی خود دفاع کردند و در انتهای مراسم مسابقه ای جذاب با هدف آشنایی دانشکده ها با برنامه های هر کمیته برگزار گردید و به برندگان مسابقه جوایزی اعطا گردید.