نام و نام خانوادگی:           مریم اعرابی

 

شماره تماس:                   ۳۷۹۲۳۰۵۷

 

شماره نمابر:                     ۳۶۶۸۷۸۹۸ 

 

شرح و ظایف:

 

۱.             از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آن ها به دفاتر روزانه، معین اعتبارات و تعهدات و دفتر کل.

۲.            تهیهو تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی ، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حساب های مربوطه به منظور رفع اختلاف.

۳.            -رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی.

۴.            انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سر فصل حساب ، تهیه تراز عملیات ، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آن ها.

۵.            راهنماییو کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آن ها و بررسی صورت حساب های تنظیم شده.

۶.            تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی ،گزارش های لازم و بودجه تفصیلی.

۷.            رسیدگیو اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری.

۸.            نظارتو مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای ، جریان امور واحد و یا واحد های تحت سرپرستی ، اتخاذ

                          تدابیر و ارئه راهنمایی های لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات کارکنان واحد یا واحد های تابعه در جهت بهبود امور جاری.

۹.            همکاری در تهیه نامه ها ، بخش نامه ها ، دستور العمل ها و طرح تصویب نامه ها.

۱۰.        شرکت در کمسیون های مربوطه.

۱۱.           مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن.

۱۲.             ایده برای بهبود روند انجام امور مربوطه در معاونت پژوهشی

۱۳.             انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین مافوق