۱-      صدورحكم انتصاب دبير بنا به پيشنهاد شوراي مركزي

۲-     نظارت بر حسن اجراي امور و هدايت علمي و عملي كميته و واحد هاي تابعه

۳-     ايجاد ارتباط با اساتيد و مسئولين دانشگاه در جهت اهداف كميته

۴-     نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه و كميته

۵-     پيگيري امور مربوط به ارتباط كميته با نهادهاي داخل و خارج دانشگاه

۶-     گزارش عملكرد كميته به معاون پژوهشي دانشگاه

۷-     تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار

۸-    انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

۹-     عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه