۱-      اعلام فراخوان دریافت طرحها در دانشکده ها دوبار در سال

۲-     دریافت و بررسی پروپوزالها در دانشکده ها

۳-     ارسال طرح کارشناسی شده به همراه مستندات به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

۴-     کارشناسی پروپوزالها از نطر فرمت، هزینه ها، لاین تحقیقاتی، ثبت در سایت پژوهشیار و ....

۵-     تصویب طرحها در سورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

۶-     ارسال طرحهای مصوب به واحد مدیریت پژوهشی و دریافت کد طرحها

۷-     عقد قرارداد در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

۸-    اجرای طرح توسط مجری و همکاران

۹-     ارائه پذیرش مقاله  گزارش پایانی توسط مجری به کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

۱۰-    اتمام طرح و تسویه حساب