طرح تحول سلامت، میزان دسترسی به خدمات سلامت را در بیماری ایدز تسهیل کرده است.

  • ۳۰ اکتبر, ۲۰۱۹ - ۰۸:۲۶

پوشش سلامت همگانی شامل عدالت در دسترسی، کیفیت و هزینه مناسب خدمات می‌باشد. در مطالعه‌ای که با هدف ارزیابی میزان دسترسی به خدمات سلامت در بیماران مبتلا به ایدز پس از شروع طرح پوشش سلامت همگانی انجام شد، میزان نیاز و دریافت خدمات سرپایی و بستری در بیماران مبتلا به ایدز از طریق پرسشنامه بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان داد، میزان نیاز بیماران مبتلا به ایدز به خدمات سرپایی و بستری بیشتر از عموم افراد است؛ ولی میزان اقدام برای دریافت خدمت و متناسب با آن دریافت خدمت در مراکز درمانی به دلیل انگ اجتماعی و ترس جامعه، کمتر از عموم افراد است. همچنین طرح تحول سلامت، میزان دسترسی به خدمات سلامت را در بیماری ایدز تسهیل کرده است.