فراخوان اعتبار پژوهشی میرزاخانی

(ویژه اعضای هیات علمی با کمتر از ۵ سال سابقه)

ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري در ﻧﻈﺮ دارد از ﺗﯿﻢﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻮان ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮﻟﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.  ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.  ﭘﯿﺶﭘﺮوﭘﻮزال ﻃﺮحﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۱۳۹۸/۶/۱ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯿﺎر ارﺳﺎل ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ درج ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﺮح ﺻﺮﻓﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮم ﭘﯿﺶ ﭘﺮوﭘﻮزال اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ۰۱-EPP ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮح در ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اوﻟﯿﻪ از ﻣﺠﺮﯾﺎن ﭘﺮوﭘﻮزال ﮐﺎﻣﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻫﺪاف، ﺷﯿﻮه اﺟﺮا و ﻧﺤﻮه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ۶ و ﭘﯿﻮﺳﺖ ۸ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري در ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ آرﺗﯽ  ۳۷۹۲۳۰۷۹ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.  

فراخوان اعتبار پژوھشی میرزاخانی

اعضای هیات علمی واجد شرایط اعتبار پژوھشی میرزاخانی

      pre-proposal form 

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶