معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد به منظور انجام خدمات نشر مجلات این دانشگاه، مناقصه‌ای برگزار نماید. لذا از موسسات یا شرکت‌های انتشاراتی که در زمینه نشر مجلات حوزه علوم پزشکی فعالیت دارند، درخواست می‌گردد در صورت تمایل به همکاری ، هزینه‌های خود را مطابق با لیست پیوست تکمیل نموده و به همراه سایر اسناد اشاره شده در این لیست، درون پاکت در بسته ممهور به مهر موسسه یا شرکت، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه به آدرس زیر ارسال نمایند.    

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان گسترش، ساختمان شماره ۴، طبقه دوم، دبیرخانه حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

لیست پیوست