برگزاری کارگاه اخلاق واحکام کارمندی

 

گروه هدف: صرفا پرسنل محترم حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

 

تاریخ های برگزاری:

گروه اول : ۹۴/۰۴/۱۰

گروه دوم :  ۹۴/۰۴/۲۴

ساعت برگزاری : ۱۳/۳۰ الی  ۱۵/۰۰

مهلت ثبت نام : ۹۴/۰۴/۶ الی ۹۴/۰۴

محل برگزاری : سالن اجتماعات معاونت پژوهشی و فناوری