لیست افراد مرتبط با خدمت:

دکتر حسین یوسفی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه تلفن : ۳۷۹۲۳۰۷۶- ۰۳۱

خانم مینا تقوایی

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه  تلفن : ۳۷۹۲۳۰۷۶- ۰۳۱

آقای حسین حاجیان فر، آقای هژیر مرادی و آقای کیومرث چلونگر

دبیران کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه تلفن : ۳۷۹۲۳۰۷۶- ۰۳۱

سرپرستان دانشکده ها

دبیران دانشکده ها

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶