لیست افراد مرتبط با خدمت:

دکتر حسین یوسفی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه تلفن : ۳۷۹۲۳۰۷۶- ۰۳۱

خانم مینا تقوایی

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه  تلفن : ۳۷۹۲۳۰۷۶- ۰۳۱

آقای حسین حاجیان فر، آقای هژیر مرادی و آقای کیومرث چلونگر

دبیران کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه تلفن : ۳۷۹۲۳۰۷۶- ۰۳۱

سرپرستان دانشکده ها

دبیران دانشکده ها