نام و نام خانوادگی :           دکتر رویا کلیشادی

     شماره تماس :                  ۳۷۹۲۳۰۶۰-۳۷۹۲۳۰۶۷

     شماره نمابر  :                   ۳۶۶۸۷۸۹۸   

     آدرس پست الکترونیکی:   kelishadi@med.mui.ac.ir            
 

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶