نام و نام خانوادگی :          رسول محسنی

 

شماره تماس :                   ۷۹۲۳۰۶۲ 

 

شماره نمابر  :                    ۶۶۸۷۸۹۸    

 

آدرس پست الکترونیک :   mohsenirasoul@gmail.com