نام و نام خانوادگی :           محبوبه شجاعی      

 

شماره تماس :                   ۳۷۹۲۳۰۶۳

 

شماره نمابر  :                   ۳۶۶۸۷۸۹۸  

 

آدرس پست الکترونیک :      m_shojaei@mail.mui.ac.ir 

 

شرح وظایف مستول دبیر خانه :

 

۱.            ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره در یارانه و یا دفاتر مربوط

۲.            پاسخ گویی به مراجعان و راهنمایی آنان و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های آنان

۳.            تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحدهای اقدام کننده و پی گیری آنها

۴.            تهیه کزارشات مورد نیاز برای مقامات بالا دستی

۵.            همکاری با مسئول دفتر در زمینه آماده  سازی سوابق و پرونده ها و گزارشات مربوط

۶.            ارایه ایده جهت ارتقای امور دبیرخانه

۷.            نظارت بر حسن انجام  کلیه وظایف در دبیرخانه

۸.            انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین مافوق