نام ونام خانوادگی : نسرین جمدی و لیلا کورنگ بهشتی  مسئولین دفتر معاون پژوهشی وفناوری
        

 

شماره تماس:                   ۳۷۹۲۳۰۶۰ - ۳۷۹۲۳۰۷۰ - ۳۶۶۸۸۱۳۸ 

 

شماره نمابر:                     ۳۶۶۸۷۸۹۸ 

 

آدرس پست الکترونیکی: njamadi7@jmail.com 

 

شرح وظایف :

    

۱-تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با معاون پزوهشی و تعیین وقت ملاقات

۲- تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در حوزه معاونت پزوهشی تشکیل می شود و مطلع ساختن افراد شرکت کننده

۳- پاسخ گویی به مراجعان و راهنمایی آنان و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام در خواست آنان بدون ملاقات با معاون پزوهشی.

۴- ثبت ملاقاتها جهت ارائه گزارش کار

۵- برقراری تماس با افراد و موسسات و سازمان ها برای هماهنگی و تنظیم ملاقات و جلسات

۶- انجام اقدامات لازم برای برقراری ارتباطات تلفنی معاون پژوهشی

۷- ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات لازم جهت ارتقای کمی و کیفی خدمات دفتر

۸- تهیه گزارشات و جداول و فرم های مورد نیاز در صورت لزوم

۹- انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین مافوق

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶